Έντυπα / Αιτήσεις

Η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου, ως η Αρμόδια Αρχή του Κράτους βάσει του Νόμου 128(Ι)/2000 για τις νόμιμες και τις παράνομες ουσίες και την παθολογική ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια έχει την αρμοδιότητα να εγκρίνει προγράμματα που λειτουργούν στην Κυπριακή Δημοκρατία είτε από τον Κυβερνητικό τομέα είτε από τον Μη Κυβερνητικό και τα οποία να συνάδουν με την Εθνική Στρατηγική για την Αντιμετώπιση της Εξάρτησης από τις παράνομες ουσίες και την επιβλαβή χρήση του αλκοόλ 2013-2020 και τα οποία στηρίζονται σε αξιόπιστη βιβλιογραφία

Έντυπο Υποβολής προς αδειοδότηση προγραμμάτων πρόληψης για παράνομες και νόμιμες ουσίες (κάπνισμα,αλκοόλ) και ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια   

Έντυπο Έγκρισης Θεραπευτικού Προγράμματος Νόμιμων και Παράνομων Ουσιών (2020)

Έντυπο Έγκρισης Θεραπευτικού Προγράμματος για την Παθολογική Ενασχόληση με τα Τυχερά Παιχνίδια

Έντυπο Σχεδίου Κοινωνικής Υποστήριξης Ατόμων με ιστορικό εξάρτησης

Banner Title

Ρώτα την AAEK ανώνυμα