Ετήσια Έκθεση ΑΑΕΚ

Οι Ετήσιες Εκθέσεις της ΑΑΕΚ δημοσιεύονται κάθε χρόνο και αποτυπώνουν τα πεπραγμένα του προηγούμενου έτους. Περιλαμβάνουν δράσεις της Εθνικής Στρατηγικής που έχουν υλοποιηθεί, δράσεις για την ενημέρωση και εκπαίδευση, την παρακολούθηση της νομοθεσίας στον τομέα των εξαρτησιογόνων ουσιών, τη διεθνή συνεργασία, καθώς και την περιγραφή της κατάστασης σε ό,τι αφορά στη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών  στην Κύπρο. Στις Ετήσιες Εκθέσεις γίνεται επίσης αναφορά στον σχεδιασμό για τα επόμενα έτη με τον καθορισμό νέων στόχων και προκλήσεων.

 

Banner Title

Ρώτα την AAEK ανώνυμα