Νομοθεσίες για το αλκοόλ

Στη συνέχεια παρατίθεται το σύνολο των νομοθεσιών που διέπουν την κατανάλωση και τον έλεγχο της επιβλαβούς χρήσης αλκοόλ. Οι νόμοι παρατίθενται με σειρά σχετικότητας, από τον περισσότερο στο λιγότερο σχετικό, και συνοδεύονται από σύντομη περίληψη των βασικών σημείων τους. Για το πλήρες κείμενο του κάθε νόμου, μπορείτε να ακολουθείτε το σχετικό σύνδεσμο.

Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2073/2004 του Συμβουλίου  προβλέπει ένα κοινό σύστημα στο πλαίσιο του οποίου διασφαλίζεται η ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας για τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης και η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και των στρεβλώσεων στην εσωτερική αγορά τις οποίες αυτή συνεπάγεται, τα κράτη μέλη αλληλοβοηθούνται και συνεργάζονται με την Επιτροπή. Για το πλήρες κείμενο πατήστε εδώ.

Για να διασφαλισθεί μια πιο συστηματική προσέγγιση στη νομοθεσία που διέπει τα αλκοολούχα ποτά, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 110/2008 του Συμβουλίου θεσπίζει σαφώς καθορισμένα κριτήρια για την παραγωγή, την περιγραφή, την παρουσίαση και την επισήμανση των αλκοολούχων ποτών καθώς και για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων. Για το πλήρες κείμενο πατήστε εδώ.

Η Οδηγία 2010/13/EE του Συμβουλίου μεταξύ άλλων καθιστά  αναγκαία την ύπαρξη κανόνων για την προστασία της φυσικής, πνευματικής και ηθικής ανάπτυξης των ανηλίκων, καθώς και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας σε όλες τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, συμπεριλαμβανομένων των οπτικοακουστικών εμπορικών ανακοινώσεων. Για το πλήρες κείμενο πατήστε εδώ.

Η Οδηγία 92/83/EΟΚ του Συμβουλίου μεταξύ άλλων θεσπίζει ελάχιστους συντελεστές ειδικού φόρου κατανάλωσης που πρέπει να εφαρμόζουν τα κράτη μέλη στην αλκοόλη και τα αλκοολούχα ποτά. Για το πλήρες κείμενο πατήστε εδώ.

Προνοεί για την έκδοση άδειας λιανικής πώλησης οινοπνευματωδών ποτών και τις προϋποθέσεις της. Στο Νόμο απαγορεύεται επίσης η πώληση, διάθεση ή χορήγηση οινοπνευματωδών ποτών για οποιοδήποτε σκοπό σε ανηλίκους. Για το πλήρες κείμενο ακολουθείστε το σύνδεσμο εδώ.

Ρυθμίζει την ποσότητα κατανάλωσης αλκοόλης κατά την οδήγηση για βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τροχαίας κίνησης. Για το πλήρες κείμενο πατήστε εδώ.

Ρυθμίζει μεταξύ άλλων περιπτώσεις εισόδου προσώπων ηλικίας μεγαλύτερης των δεκαεπτών ετών σε χώρους αναψυχής για σκοπούς διασκέδασης. Για το πλήρες κείμενο πατήστε εδώ.

Ρυθμίζει την άδεια λειτουργίας κέντρων αναψυχής. Για το πλήρες κείμενο πατήστε εδώ.

Ρυθμίζει μεταξύ άλλων την φορολόγηση κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών, την παροχή άδειας  κατασκευής αλκοολούχων ποτών, την παροχή άδειας κατοχής ή χρήσης άμβυκα, και περιορισμούς σχετικά με την διάθεση ζιβανίας. Για το πλήρες κείμενο πατήστε εδώ.

Ρυθμίζει μεταξύ άλλων την προβολή οπτικοακουστικών εμπορικών ανακοινώσεων για αλκοολούχα ποτά, όπου απαγορεύεται να απευθύνονται ειδικά σε ανήλικους και να ενθαρρύνουν υπέρμετρη κατανάλωση. Για το πλήρες κείμενο πατήστε εδώ.

Ρυθμίζει, μεταξύ άλλων, την κατώτατη τιμή αγοράς, και ελέγχει την αγορά και παραλαβή  αμπελουργικών προϊόντων. Καθορίζει επίσης την ερμηνεία του "αλκοολούχου ποτού" μέσα από συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Για το πλήρες κείμενο και τις σχετικές τροποποιήσεις πατήστε εδώ.

Banner Title

Ρώτα την AAEK ανώνυμα