Συμβουλευτική και Επαγγελματική Καθοδήγηση "ΝΕΕΤ"

Το πρόγραμμα  «Συμβουλευτική και Επαγγελματική Καθοδήγηση ΝΕΕΤ» (not in employment, education or training) προσφέρεται σε άτομα ηλικίας 15-29 ετών τα οποία βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης.

Tο έργο  υλοποιείται από την Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής (ΥΣΕΑ) του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ) σε συνεργασία με την Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΑ) του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της ΕΕ, την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ) και από εθνικούς πόρους.

Για περισσότερες πληροφορίες για τους στόχους και τις δράσεις του προγράμματος, ακολουθήστε το σύνδεσμο.

Ρώτα την AAEK ανώνυμα

Οι εκδηλώσεις μας