Ανακοίνωση αποτελεσμάτων γραπτής εξέτασης που διεξήχθη στις 4 Μαΐου 2019 για την πλήρωση δύο θέσεων Λειτουργών στην ΑΑΕΚ και διορισμός Εκτελεστικού Γραμματέα στην ΑΑΕΚ

Κατάλογος των επιτυχόντων κατά σειρά επιτυχίας στη γραπτή εξέταση που διεξήχθη στις 4/5/2019 για την πλήρωση δύο θέσεων Λειτουργού ΑΑΕΚ

Διορισμός Εκτελεστικού Γραμματέα ΑΑΕΚ

Ρώτα την AAEK ανώνυμα

Οι εκδηλώσεις μας