Ετήσια Ανασκόπηση ΑΑΕΚ 2018

Η ετήσια ανασκόπηση της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου ΑΑΕΚ, η οποία παρουσιάζει τη συνολική εικόνα των δράσεων της Κυπριακής πολιτείας στα θέματα των εξαρτήσεων, αποτελεί μια αυτονόητη υποχρέωση, τόσο έναντι της κοινωνίας, όσο και του κάθε πολίτη ξεχωριστά, στα πλαίσια της διαφάνειας και της λογοδοσίας. Πρόκειται ταυτόχρονα και για ένα εργαλείο ελέγχου της προώθησης και εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής για την Αντιμετώπιση της Εξάρτησης από τις Παράνομες Ουσίες και την Επιβλαβή Χρήση του Αλκοόλ.

Η παρούσα ανασκόπηση αποτελεί ενοποιημένη έκθεση, η οποία αναφέρεται τόσο στην αποτίμηση του έργου και των δράσεων της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου (ΑΑΕΚ) για το έτος 2018, όσο και στο έργο όλων των εμπλεκόμενων - για την υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής - συνεργατών της. Σκοπός της έκθεσης είναι να αποτελέσει ένα εργαλείο προώθησης της Εθνικής Στρατηγικής για την Αντιμετώπιση της Εξάρτησης από τις Παράνομες Ουσίες και την Επιβλαβή Χρήση του Αλκοόλ αλλά και των δύο νέων Σχεδίων Δράσης για την παθολογική ενασχόληση με τυχερά παιγνίδια και το κάπνισμα, που έχουν εκπονηθεί ως αποτέλεσμα της διεύρυνσης των αρμοδιοτήτων της ΑΑΕΚ σύμφωνα με την απόφαση αρ. 66.039 του Υπουργικού Συμβουλίου. Ως εκ τούτου, η έκθεση αυτή καταγράφει τις δράσεις της Εθνικής Στρατηγικής που υλοποίησαν η ΑΑΕΚ και οι συνεργάτες της κατά το έτος 2018, τις αδυναμίες και τις παραλείψεις και εντοπίζει, τους παράγοντες που είτε παρεμποδίζουν, είτε δυσχεραίνουν την υλοποίηση των δράσεων, καθώς επίσης επισημαίνει εναλλακτικούς τρόπους συντονισμού και επίλυσης των προβλημάτων που εντοπίζονται.
Η Ετήσια ανασκόπηση 2018 είναι διαθέσιμη στο σύνδεσμο εδώ.

Ρώτα την AAEK ανώνυμα

Οι εκδηλώσεις μας