Ετήσια Ανασκόπηση Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου ΑΑΕΚ, 2019

Η έκθεση αυτή αποτελεί μια αποτίμηση του έργου και των δράσεων της ΑΑΕΚ για το έτος 2019, όπως επίσης και στο έργο όλων των εμπλεκόμενων φορέων και συνεργατών του οργανισμού,  οι οποίοι συνέβαλαν στην υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής Σκοπός της έκθεσης είναι να αποτελέσει ένα εργαλείο προώθησης της Εθνικής Στρατηγικής για την Αντιμετώπιση της Εξάρτησης από τις Παράνομες Ουσίες και την Επιβλαβή Χρήση του Αλκοόλ συμπεριλαμβανομένων και των δύο επιμέρους Σχεδίων Δράσης για την παθολογική ενασχόληση με τυχερά παιχνίδια και το κάπνισμα. Περισσότερα...

Banner Title

Ρώτα την AAEK ανώνυμα