Αξιολόγηση της Εθνικής Στρατηγικής για Αντιμετώπιση της Εξάρτησης από Παράνομες Ουσίες και την Επιβλαβή Χρήση Αλκοόλ της ΑΑΕΚ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΑΕΚ ΠΡΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:

Αγαπητοί Συνεργάτες,

Όπως γνωρίζετε, το 2020 είναι ο τελευταίος χρόνος υλοποίησης της παρούσας Εθνικής Στρατηγικής για Αντιμετώπιση της Εξάρτησης από Παράνομες Ουσίες και την Επιβλαβή Χρήση Αλκοόλ. Συνεπώς, ενημερώνεστε ότι η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου καλείται να διαµορφώσει µαζί µε όλους εσάς, τη νέα ενιαία Στρατηγική που θα εμπερικλείει την αντιμετώπιση της εξάρτησης από νόμιμες και παράνομες ουσίες και την παθολογική ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια και θα καλύψει τα έτη 2021- 2028 καθώς και το Σχέδιο Δράσης που θα αφορά στην πρώτη τετραετία 2021- 2024.

Σημειώνεται ότι σύντομα θα σας αποσταλεί ένας οδικός χάρτης, ο οποίος θα περιλαμβάνει κάποια σηµαντικά σηµεία που αφορούν στη διαδικασία που θα ακολουθηθεί, καθώς και κάποιες σχετικές ηµεροµηνίες συναντήσεων για σκοπούς έγκαιρου προγραµµατισµού.

Παράλληλα, ενηµερώνεστε ότι σύντομα η ΑΑΕΚ θα προβεί σε διαδικασία προκήρυξης για επιλογή του οίκου που θα αναλάβει την εξωτερική αξιολόγηση της υφιστάµενης Στρατηγικής, διαδικασία στην οποία θα κληθείτε, όπως και στο παρελθόν να συµβάλετε σε χρόνο που θα σας ανακοινωθεί. Τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης, θα αξιοποιηθούν από την ΑΑΕΚ κατά το τελευταίο στάδιο της διαδικασίας.

Σας ευχαριστούµε θερµά εκ των προτέρων για τη συµβολή σας τόσο στην αξιολόγηση όσο και στη διαµόρφωση της Στρατηγικής, που αποτελεί κτήµα όλης της κοινωνίας αλλά ιδιαίτερα όλων όσοι εµπλέκονται σε αυτή.

 

 

 

Ρώτα την AAEK ανώνυμα

Οι εκδηλώσεις μας