«Οδηγίες για άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα με την εξάρτηση κατά την πανδημία του νέου ιού COVID-19»

Ο σχεδιασμός ενός πλάνου για την αντιμετώπιση μίας κρίσης, μπορεί να εξασφαλίσει σε μεγάλο βαθμό τις αποτελεσματικές ενέργειες υπό τις περιστάσεις της κρίσης. Για το λόγο αυτό ο σχεδιασμός ενός Σχεδίου Διαχείρισης Κρίσης στον τομέα της παροχής θεραπείας των εξαρτήσεων μπορεί να διασφαλίσει το βέλτιστο δυνατό χειρισμό των ατόμων που είτε βρίσκονται σε θεραπεία, είτε αιτούνται εκ νέου θεραπείας, είτε η ίδια η κρίση τους έχει προκαλέσει ανάγκες θεραπείας/στήριξής.

Στόχοι και επιδιωκόμενα αποτελέσματα

  1. Διασφάλιση της συνέχειας της πρόσβασης στις υπηρεσίες θεραπείας ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσης. Κάθε υπηρεσία πρέπει να προετοιμάσει το πλάνο της για την συνέχεια της φροντίδας που θα παρέχει σε τέτοια περίοδο και να διασφαλίσει ότι τηρούνται οι ειδικές κατευθυντήριες γραμμές για τους ασθενείς με COVID-19.
  2. Η άμεση παροχή φροντίδας στα άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα με ουσίες εξάρτησης και δεν έχουν ακόμη μπει σε θεραπεία, ενώ μπορεί να ζητήσουν βοήθεια σε αυτό το στάδιο της κρίσης. Για το σκοπό αυτό οι υπηρεσίες πρέπει να εγκαταστήσουν χωριστές 2 υπηρεσίες για την αντιμετώπιση των σχετικών με τον COVID-19 ερωτημάτων και των νέων αιτημάτων θεραπείας χωρίς καθυστερήσεις. Περισσότερα...

Banner Title

Ρώτα την AAEK ανώνυμα