Εσωτερική Εκπαίδευση λειτουργών ΑΑΕΚ στις "Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές Ποιότητας για την πρόληψη της Χρήσης Ουσιών- ΕυΠρο"

Στις 11 Μαρτίου 2021 πραγματοποιήθηκε εσωτερική εκπαίδευση των Λειτουργών και Μελών της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου με θέμα: "Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές Ποιότητας για την πρόληψη της Χρήσης Ουσιών- ΕυΠρο". Οι ΕυΠρο περιλαμβάνουν αρχές για τον καλύτερο και πιο ενδεδειγμένο τρόπο υλοποίησης μίας παρέμβασης στον τομέα της πρόληψης. Συγκεκριμένα, περιγράφουν τις απαραίτητες δομικές πτυχές, καθώς και θέματα διαδικασίας, τα οποία πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας παρέμβασης για τη διασφάλιση της ποιότητας στην πρόληψη.

Η ΑΑΕΚ έχει υιοθετήσει τις ΕυΠρο για τις διαδικασίες αδειοδότησης και επιχορήγησης προληπτικών προγραμμάτων. Περισσότερες πληροφορίες στον Οδηγό Πρόληψης 

Στόχος της ΑΑΕΚ είναι να πραγματοποιηθεί παρόμοια εκπαίδευση τόσο για τους υφιστάμενους της συνεργάτες αλλά και για νέους επιστήμονες και επαγγελματίες, στα πλαίσια της προσπάθειας για αναβάθμιση του πυλώνα της πρόληψης στην Κύπρο μέσα από υφιστάμενες αλλά και νέες συνεργασίες.  

Banner Title

Ρώτα την AAEK ανώνυμα