Διευκρίνιση αναφορικά με την Προκήρυξη Υποβολής Πρότασης για Προληπτικό Πρόγραμμα Στήριξης Ευάλωτων Ομάδων σε Κοινότητες

'Οσον αφορά το προσωπικό που θα πρέπει να απασχολείται στο πρόγραμμα, θα πρέπει να είναι επαγγελματίες κοινωνικοί λειτουργοί και άλλοι επαγγελματίες υγείας, όπου κρίνεται αναγκαίο, οι οποίοι να είναι εγγεγραμμένοι στα αντίστοιχα επαγγελματικά μητρώα και με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Αναφορικά με τους κοινωνικούς λειτουργούς, θα θεωρηθεί πλεονέκτημα εάν έχουν ολοκληρώσει σχετική εξειδίκευση με τις αρχές και υποδείξεις του European Credit (Transfer) System for Vocational Education and Training (ECVET), με δικαίωμα εγγραφής στο International Network for School Social Work.

Banner Title

Ρώτα την AAEK ανώνυμα