ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΣΣΥΟΠ - 2020

Αναφορικά με την πιο πάνω προκήρυξη η ΑΑΕΚ θα ήθελε να ενημερώσει όλους τους ενδιαφερόμενους τα πιο κάτω:

1. Όπως αναφέρεται και στην προκήρυξη σε περίπτωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος παρακαλώ όπως η πρόταση τοποθετηθεί στο κιβώτιο προσφορών στο ισόγειο του κτιρίου που βρίσκεται στην Λεωφόρο Ιωσήφ Χατζηιωσήφ 35 και Ανδρέα Αβρααμίδη, 2028 Στρόβολος, Λευκωσία, την Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου 2020 στις 12.00 μ.μ.

2. Θα πρέπει να γίνει συγκεκριμένη αναφορά στο/στα εργαλεία που ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν μέσα στο έντυπο που θα συμπληρωθεί καθώς και να επισυναφθούν.

3. Σε περίπτωση που υπάρχουν ήδη τα άτομα τα οποία θα εργοδοτηθύν τότε αναμένεται να υποβληθούν τα απαραίτητα στοιχεία.  Εάν όμως δεν υπάρχει πλήρως διαμορφωμένη η ομάδα των ατόμων τότε θα πρέπει να υποβληθούν τα ελάχιστα προσόντα τα οποία θα κατέχουν τα άτομα τα οποία θα εργοδοτηθούν σε περίπτωση έγκρισης της πρότασης.

4. Τα άλλα έγραφα που πρέπει να συνοδεύουν την πρόταση αναφέρονται αναλυτικά στα κριτήρια που επισυνάπτονται στην προκήρυξη αλλά και στο έντυπο που πρέπει να συμπληρωθεί για να κατατεθεί η πρόταση.

Συνοπτικά- Απαραίτητα Έγγραφα για  σκοπούς εξέτασης της αίτησης:

•Συμπληρωμένη αίτηση για έγκριση προγράμματος πρόληψης από την ΑΑΕΚ.

•Καταστατικό της Οργάνωσης (εάν δεν έχει υποβληθεί ήδη και όπου ισχύει).

• Πιστοποιητικό εγγραφής της σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία.

•Το υλικό το οποίο αναφέρεται σε συγκεκριμένα σημεία της αίτησης ότι πρέπει να επισυναφθεί 

•Βιογραφικά των ατόμων που απασχολούνται ή θα απασχοληθούν για την εφαρμογή του προγράμματος μαζί με τα σχετικά πιστοποιητικά Λευκού Ποινικού Μητρώου και Λευκού ποινικού μητρώου για σεξουαλικά αδικήματα από το αρμόδιο Γραφείο της Αστυνομίας, το οποίο να έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων δύο μηνών πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Banner Title

Ρώτα την AAEK ανώνυμα