Ανακοίνωση αποτελεσμάτων της γραπτής εξέτασης που διεξήχθη στις 20.4.2019 για την πλήρωση μιας θέσης Εκτελεστικού Γραμματέα στην Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου (ΑΑΕΚ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΕΞΗΧΘΗ στις 20.4.2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΑΑΕΚ)

 

Η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου (ΑΑΕΚ) γνωστοποιεί τον κατάλογο των επιτυχόντων κατά σειρά επιτυχίας στη γραπτή εξέταση που διεξήχθη στις 20.4.2019 για την πλήρωση μίας θέσης Εκτελεστικού Γραμματέα (Η θέση δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας στις 18.1.19, αρ. γνωστοποίησης 40).

Σημειώνεται ότι επιτυχόντες στη γραπτή εξέταση θεωρούνται όσοι υποψήφιοι συγκέντρωσαν συνολική γενική βαθμολογία κατά μέσο όρο 50%, καθώς και 50% τουλάχιστον στην κάθε μία από τις τρεις (3) ενότητες που εξετάστηκαν (ελληνική γλώσσα, αγγλική γλώσσα, ειδικό θέμα).Οι επιτυχόντες θα κληθούν σε προφορική εξέταση ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου και η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου επιφυλάσσει το δικαίωμα της όπως εξετάσει εάν οι υποψήφιοι πληρούν όλα τα απαιτούμενα προσόντα και λοιπές προϋποθέσεις της σχετικής προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σε μεταγενέστερο στάδιο της διαδικασίας πλήρωσης της θέσης.

 

Αρ. υποψηφίου

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 100%

2

71.375

8

71.25

10

65.75

1

57.25

 

Ρώτα την AAEK ανώνυμα

Οι εκδηλώσεις μας