Καπνός

O εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου, το 2017, διευρύνει το πεδίο αρμοδιοτήτων της ώστε να περιλαμβάνει το κάπνισμα. Με αφετηρία μια φιλοσοφία πρόληψης που αποστασιοποιείται από τις ουσίες και επικεντρώνεται σε περιβαλλοντικούς παράγοντες, η ΑΑΕΚ συμμετείχε πάντοτε ενεργά στην Εθνική Επιτροπή για τον Έλεγχο του Καπνίσματος, ενώ ταυτόχρονα, έχει συμπεριλάβει προληπτικές δράσεις και για τον καπνό στην Εθνική Στρατηγική για τα Ναρκωτικά και την Επιβλαβή Χρήση του Αλκοόλ 2013-2020 προληπτικές δράσεις. Οι δράσεις αυτές έχουν ως στόχο να μεταβάλουν το άμεσο ατομικό, κοινωνικό, και οικονομικό περιβάλλον, δημιουργώντας ένα αποτρεπτικό για την όποια χρήση περιβάλλον. Αξίζει να σημειωθεί ότι με την ανάληψη του ελέγχου του καπνίσματος από την ΑΑΕΚ, η Εθνική Συμβουλευτική Επιτροπή για τον Έλεγχο του Καπνίσματος (ΕΣΕΚ), επανασυστάθηκε με τα μέλη της να προέρχονται από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς στον κρατικό και ιδιωτικό τομέα καθώς και από ΜΚΟ. Οι σκοποί της ΕΣΕΚ, η οποία έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα προς την ΑΑΕΚ για τα ζητήματα που αφορούν το κάπνισμα, είναι η χάραξη πολυεπίπεδης εθνικής πολιτικής και στρατηγικής για το κάπνισμα στην Κύπρο, η διαχρονική παρακολούθηση και τεκμηρίωση του φαινομένου, καθώς και η ενίσχυση και προώθηση στην κοινωνία των θέσεων της ΑΑΕΚ για το κάπνισμα. Επιπλέον, η ΑΑΕΚ με την πλήρη ανάληψη του συντονισμού των προσπαθειών για την Αντιμετώπιση του  καπνίσματος στην Κύπρο, εκπόνησε για πρώτη φορά στην Κυπριακή Δημοκρατία σχετικό Σχέδιο Δράσης με συγκεκριμένους στόχους και προτεραιότητες. Η ΑΑΕΚ στήριξε θερμά την τροποποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας, η οποία αποσκοπούσε στην αυστηρότερη και αποτελεσματικότερη εφαρμογή της, αφού ερευνητικά στοιχεία καταδεικνύουν ότι η αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας της πλήρους απαγόρευσης του καπνίσματος σε δημόσιους χώρους μπορεί να μειώσει αισθητά την κατανάλωση καπνού και να κινητοποιήσει αρκετούς καπνιστές να σταματήσουν το κάπνισμα. Η ΑΑΕΚ υπογραμμίζει ότι η προστασία από τις συνέπειες των εξαρτησιογόνων ουσιών και η παροχή ενός περιβάλλοντος απαλλαγμένου από καπνό, αποτελεί αναμφισβήτητο δικαίωμα του κάθε πολίτη και συνεπώς η διασφάλιση του δικαιώματος αυτού δεν αποτελεί προσωπική ευθύνη, αλλά υποχρέωση της Πολιτείας και επιτυγχάνεται μέσα από συλλογική προσπάθεια. Η παράλληλη δραστηριοποίηση όλων των Υπουργείων, φορέων και οργανώσεων αλλά και της κοινωνίας των πολιτών στη διασφάλιση του δικαιώματος του κάθε πολίτη για ένα περιβάλλον απαλλαγμένο από καπνό, θα πρέπει να αποτελεί ουσιαστική προτεραιότητα εφόσον η ακούσια έκθεση στον καπνό του τσιγάρου (ενός ισχυρού μείγματος δηλητηρίων, τοξίνων, και καρκινογόνων ουσιών) οδηγεί σε σοβαρά προβλήματα υγείας και σε θάνατο.

Για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης της ΑΑΕΚ για την Αντιμετώπιση του καπνίσματος, ακολουθήστε το σύνδεσμο.

Για να δείτε την Ευρωπαϊκή Στρατηγική του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τη διακοπή του καπνίσματος, ακολουθήστε το σύνδεσμο.


Πρόληψη

Μία αποτελεσματική Στρατηγική Πρόληψης,  οφείλει να στρέψει το βλέμμα τόσο στο άτομο (βιοψυχοκοινωνική προσέγγιση), όσο και στην κοινωνική διάσταση της χρήσης και των εξαρτητικών συμπεριφορών, για να κατανοήσει κάτω υπό ποιες συνθήκες άτομα κάθε ηλικίας κάνουν χρήση ουσιών, νόμιμων ή παράνομων.

Οι στόχοι μιας Στρατηγικής Πρόληψης που βασίζεται στην ολιστική προσέγγιση που προτείνει το μοντέλο της Δημόσιας Υγείας, πρέπει να είναι μετρήσιμοι και αποτελεσματικοί και να μειώνουν τις επιπτώσεις των εξαρτησιογόνων ουσιών, αλλά και τις πιθανότητες ένα άτομο να οδηγηθεί εξαρχής στη χρήση τέτοιων ουσιών και στην εξάρτηση.  Περισσότερα για τη 'Φιλοσοφία της Πρόληψης' στο σύνδεσμο εδώ.

Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Πρόληψη του Καπνίσματος

Από τις 10 Ιανουαρίου 2020 η ΑΑΕΚ συμμετέχει, υπό την ιδιότητα του πλήρους μέλους, στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Πρόληψη του Καπνίσματος (European Network for Smoking and Tobacco Prevention-ENSP).

Το ENSP είναι ένας ανεξάρτητος διεθνής ΜΚΟ και πρόκειται για ένα δίκτυο που αποτελείται από υποστηρικτές και ειδικούς στη διακοπή του καπνίσματος, ακαδημαϊκούς και μέλη της κοινωνίας των πολιτών, οι οποίοι συνδυάζουν ενεργά τις προσπάθειες για ανταλλαγή γνώσεων και συντονισμό στρατηγικών σχετικά με την πρόληψη και τον έλεγχο του καπνίσματος. Το ENSP διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας καθώς και άλλων ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών υγείας. Το ENSP αποτελεί την πλατφόρμα ανταλλαγής καλών πρακτικών, ανάλυσης πολιτικών, υπεράσπισης, έρευνας και ανάπτυξης ικανοτήτων σχετικών με τους σκοπούς του.

Η νέα αυτή ευκαιρία συμμετοχής σε ευρωπαϊκό οργανισμό αναμένεται ότι θα ενισχύσει το ρόλο της ΑΑΕΚ για τον έλεγχο του καπνίσματος, καθώς η συμμετοχή στο ENSP αποτελεί βήμα για την υιοθέτηση και ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών που ακολουθούνται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του ENSP πατώντας στον ακόλουθο σύνδεσμο http://ensp.network/


Εκστρατεία Smokefree Cyprus  

Η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου (ΑΑΕΚ), ως ο ανώτατος συντονιστικός φορέας της Κύπρου στον τομέα των νόμιμων και παράνομων ουσιών εξάρτησης και της παθολογικής ενασχόλησης με τα τυχερά παιχνίδια, ενώνει τις δυνάμεις της με άλλους φορείς, στην προσπάθειά της για έλεγχο και μείωση του καπνίσματος.

Ως αποτέλεσμα αυτής της σύμπτυξης δυνάμεων είναι η εφαρμογή της εκστρατείας “SMOKE FREE CYPRUS” για την Κύπρο. Η εκστρατεία “SMOKE FREE CYPRUS” αποτελεί κοινή δράση της ΑΑΕΚ µε το Ερευνητικό Εργαστήριο George D. Behrakis, της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας και του Ινστιτούτου ∆ηµόσιας Υγείας, του Αµερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος, και στοχεύει στη µείωση του καπνίσµατος στη χώρα µας.

Ως εκ τούτου, καλείστε όπως στηρίξετε την πιο πάνω εκστρατεία, υιοθετώντας το λογότυπο που αφορά την υπηρεσία σας (“SMOKE FREE CYPRUS”, “SMOKE FREE SCHOOLS”, “SMOKE FREE CAMPUS”, “SMOKE FREE HOSPITALS”), με τη χρήση του στην υπογραφή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω ανάρτησης στην ιστοσελίδα του οργανισμού σας.

Η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου ευχαριστεί θερμά όλους τους συνεργάτες της που έχουν στηρίξει τη φετινή εκστρατεία “SMOKE FREE CYPRUS”, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καπνίσματος 31η Μαΐου, υιοθετώντας το λογότυπο ‘SMOKE FREE’ στο προφίλ τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή στην υπογραφή του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου. Για πρόσβαση στα λογότυπα ακολουθείστε το σύνδεσμο.


Θεραπεία

Πληροφορίες για τα Προγράμματα Διακοπής του Καπνίσματος:

Τα Προγράμματα Διακοπής του Καπνίσματος των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας έχουν ως στόχο την ενημέρωση, πρόληψη και διακοπή του καπνίσματος στην Κύπρο. Ο κάθε πολίτης που ενδιαφέρεται να ενημερωθεί αναφορικά με τις συνέπειες του καπνίσματος στην υγεία ή να διακόψει το κάπνισμα, μπορεί να επικοινωνήσει μαζί με την Υπηρεσία διαμέσου της δωρεάν τηλεφωνικής γραμμής 1431. Η γραμμή απαντάται από γραμματειακό λειτουργό ή από τηλεφωνητή όπου μπορείτε να αναφέρετε τα στοιχεία σας και την επαρχία από την οποία καλείτε.  Οι λειτουργοί των προγραμμάτων διακοπής του καπνίσματος θα σας ενημερώσουν για τα προγράμματα και, εάν επιθυμείτε, θα σας δώσουν συνάντηση για την έναρξη της διακοπής του καπνίσματος. Τα προγράμματα μας προσφέρουν ομαδικές και ατομικές παρεμβάσεις όπως επίσης και υποστήριξη για τη διακοπή διαμέσου συμβουλευτικής και φαρμακευτικής παρέμβασης (μέσω χρήσης εμπλάστρων νικοτίνης).

 Οι κλινικές διακοπής προσφέρονται στις ακόλουθες επαρχίες:

  • Επαρχία Λευκωσίας
  • Επαρχία Λεμεσού
  • Επαρχία Πάφου
  • Επαρχία Λάρνακας

Banner Title

Ρώτα την AAEK ανώνυμα