Οδηγός ΜΜΕ

Οδηγός Καλής Πρακτικής για τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας 2019

Η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου (ΑΑΕΚ), ως το ανώτατο σώμα χάραξης πολιτικής στον τομέα των εξαρτησιογόνων ουσιών, νόμιμων (αλκοόλ & κάπνισμα) και παράνομων, καθώς και της παθολογικής ενασχόλησης με τα τυχερά παιχνίδια, εκπόνησε το 2013, σε συνεργασία με την Ένωση Συντακτών Κύπρου, τον Οδηγό καλής πρακτικής ο οποίος απευθύνεται στους Λειτουργούς των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας. Στο πλαίσιο της αναβάθμισης των σχέσεων της με φορείς και θεσμούς που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην προώθηση πολιτικών που άπτονται του πλαισίου δράσης της, η ΑΑΕΚ, διαπίστωσε ότι ο συγκεκριμένος Οδηγός χρήζει αναθεώρησης και αναβάθμισης, ώστε να συμπεριλαμβάνει ένα ευρύτερο φάσμα σημαντικών και σχετικών με την εξάρτηση θεμάτων. Το εγχείρημα αυτό έγινε κατορθωτό με τη συνεργασία και τη συμβολή της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, της Επιτροπής Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας, σε συνεργασία πάντα με την  Ένωση Συντακτών Κύπρου. 

Περαιτέρω, με στόχο την ευρύτερη προσέγγιση της ομάδα στόχου, αυτή των Λειτουργών των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, η 3η έκδοση του Οδηγού επιτυγχάνεται με τη συνεργασία του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων και του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών. Ο αναβαθμισμένος Οδηγός, βασιζόμενος τόσο στο νομοθετικό πλαίσιο της Κύπρου, σε πτυχές που αφορούν στις αναφορές στα ανήλικα άτομα, καθώς και άλλους οδηγούς και κατευθυντήριες γραμμές που υπάρχουν στην Ευρώπη, αποσκοπεί στο να βοηθήσει τους Λειτουργούς των ΜΜΕ να αναφέρονται με ακρίβεια και αντικειμενικότητα στο θέμα των εξαρτησιογόνων ουσιών, ώστε να συμβάλλουν καθοριστικά στην καταπολέμηση του στίγματος, στην κατανόηση του φαινομένου, τη στήριξη των ατόμων με εξάρτηση, την παροχή αντικειμενικής πληροφόρησης καθώς και στη διασφάλιση των δικαιωμάτων των παιδιών. Στα παραρτήματα του Οδηγού περιλαμβάνονται πλέον κάποιες χρήσιμες πληροφορίες για τους Λειτουργούς ΜΜΕ: (α) πληροφορίες για τις εξαρτησιογόνες ουσίες και την παθολογική ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια, (β) συχνές ερωτήσεις και (γ) διαθέσιμα προγράμματα που λειτουργούν στην Κύπρο.

Ρώτα την AAEK ανώνυμα

Οι εκδηλώσεις μας