Μείωση της Προσφοράς

Ο Πυλώνας Μείωσης της Προσφοράς έχει ως προτεραιότητα την μείωση της εγκληματικότητας που συνδέεται με τη διακίνηση παράνομων ουσιών εξάρτησης και οι στόχοι επικεντρώνονται:

  • Μείωση της διακίνησης παράνομων ουσιών εξάρτησης
  • Αποτροπή της διακίνησης παράνομων ουσιών εξάρτησης μέσω των νόμιμων εισόδων της Κυπριακής Δημοκρατίας
  • Πρόληψη της διαθεσιμότητας και της διακίνησης Πρόδρομων/ Προ-πρόδρομων Ουσιών και Νέων Ψυχοδραστικών Ουσιών
  • Πρόληψη της νομιμοποίησης των εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που σχετίζονται με τις παράνομες ουσίες εξάρτησης

Οι πλείστες δράσεις του εν λόγω Πυλώνα εφαρμόζονται διαχρονικά και σε συνεχή βάση με επιτυχία. Οι προκλήσεις που παρατηρούνται στον τομέα αυτό αφορούν στην ενίσχυση της στελέχωσης και του εξοπλισμού στις μαρίνες και στα αεροδρόμια, στον εκσυγχρονισμό των σχετικών νομοθεσιών, στην εφαρμογή των νέων δεικτών παρακολούθησης της μείωσης της προσφοράς και στην αναβάθμιση του Τοπικού Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης (ΣΕΠ) για τις νέες ψυχότροπες ουσίες.

Banner Title

Ρώτα την AAEK ανώνυμα