Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και  Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ),  έχει θέσει ως προτεραιότητα την παρακολούθηση κύριων επιδημιολογικών και άλλων δεικτών που προσφέρουν στα κράτη μέλη  «μια κοινή βάση» για να ερμηνεύουν το φαινόμενο των ναρκωτικών. Στην Κύπρο, τον εθνικό φορέα του Ευρωπαϊκού Κέντρου αποτελεί η ΑΑΕΚ μέσω του Τμήματος Παρακολούθησης και συγκεκριμένα, το ΕΚΤΕΠΝ.

Το ΕΚΠΝΤ ιδρύθηκε το 1993, έχει έδρα στη Λισσαβόνα και αποτελεί έναν από τους αποκεντρωμένους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ρόλος του είναι να παρέχει στην Ε.Ε και στα κράτη μέλη της, μια ολοκληρωμένη και αντικειμενική εικόνα του φαινομένου των παράνομων ουσιών εξάρτησης, καθώς και μια αξιόπιστη τεκμηρίωση επι του θέματος αυτού. Επιπρόσθετα, παρέχει στους αρμόδιους χάραξης πολιτικής τεκμηριωμένα στοιχεία για τη σύνταξη νομοθεσίας και τη δημιουργία στρατηγικών για τα ναρκωτικά, ενώ επίσης βοηθά τους επαγγελματίες και τους ερευνητές που εργάζονται στο συγκεκριμένο τομέα να στοχεύσουν σε βέλτιστες πρακτικές και νέους τομείς έρευνας. 

Eυρωπαϊκή Έκθεση του ΕΚΠΝΤ 2019 στην αγγλική και ελληνική.

Βίντεο Ευρωπαϊκής έκθεσης του ΕΚΠΝΤ 2018

Ευρωπαϊκά στοιχεία και δεδομένα για το 2019 είναι διαθέσιμα στο Statistical Bulletin του ΕΚΠΝΤ 

Ετήσια Έκθεση της Κύπρου για τα Ναρκωτικά 2019, έκδοση του EMCDDA, στην οποία παρουσιάζεται επισκόπηση του φαινομένου των ναρκωτικών, στην αγγλική.

Παρουσίαση της κατάστασης του φαινομένου των εξαρτησιογόνων ουσιών στην Κύπρο, Τμήμα Παρακολούθησης ΑΑΕΚ, 2019. 

Ρώτα την AAEK ανώνυμα

Οι εκδηλώσεις μας