Εθνική Στρατηγική

Η ΑΑΕΚ συνιστά το ανώτατο συντονιστικό φορέα του κράτους για την χάραξη της εθνικής πολιτικής για τα ναρκωτικά και την αντιμετώπιση της εξάρτησης, και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της αυτών και σε συνεργασία με όλους τους εθνικούς κρατικούς και μη κρατικούς φορείς, είναι υπεύθυνη για το σχεδιασμό, την παρακολούθηση και τον έλεγχο της εφαρμογής της Εθνική Στρατηγικής για Αντιμετώπιση των Εξαρτήσεων. Η Εθνική Στρατηγική αποτελεί το βασικό κείμενο πολιτικής για τις εξαρτήσεις και συντονίζει τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες της Κυπριακής Πολιτείας θέτοντας τις κατευθύνσεις πολιτικής και συντονίζοντας την υλοποίηση σε τοπικό αλλά και διεθνές επίπεδο, των προσπαθειών και πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση της χρήσης και εξάρτησης από νόμιμες και παράνομες ουσίες, καθώς και την παθολογική ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια.

Η Εθνική Στρατηγική για την Αντιμετώπιση της Εξάρτησης 2021- 2028 και το Σχέδιο Δράσης 2021-2024 διαμορφώθηκαν μέσα από μία μακρά δημιουργική και διαλογική διαδικασία. Η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου προώθησε μία δημόσια διαβούλευση για διάστημα πέραν των τεσσάρων μηνών, στην οποία συμμετείχαν πέραν των 40 θεσμών και φορέων, Υπουργείων, Υπηρεσιών, Επιτρόπων, Κομμάτων, Οργανώσεων Νεολαίας, αλλά και ομάδες πολιτών. Τα σχόλια που λήφθηκαν κατά τη δημόσια διαβούλευση, κατά πλειοψηφία, έχουν ενσωματωθεί και συμπεριληφθεί στην Εθνική Στρατηγική και στο Σχέδιο Δράσης. Τα δύο έγγραφα έχουν σταλεί τον Οκτώβριο του 2020 στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση.

Για να δείτε την Εθνική Στρατηγική για την Αντιμετώπιση της Εξάρτησης 2021- 2028, πατήστε εδώ.

Για να δείτε το Σχέδιο Δράσης 2021- 2024, πατήστε εδώ.


Περισσότερα για την Εθνική Στρατηγική Αντιμετώπισης της Εξάρτησης από Παράνομες Ουσίες και την Επιβλαβή Χρήση Αλκοόλ 2013-2020 μπορείτε να δείτε εδώ.

Εξωτερική Αξιολόγηση Εθνικής Στρατηγικής 2013- 2020

Σε συνέχεια δημόσιου διαγωνισμού, η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου έχει αναθέσει στο Trimbos Institute- Netherlands Institute of Mental Health and Addiction την εξωτερική αξιολόγηση της Εθνικής Στρατηγικής 2013- 2020. Λόγω της κατάστασης της πανδημίας COVID- 19 και των περιοριστικών μέτρων η αξιολόγηση διεξάχθηκε εξ' αποστάσεως, διαδικτυακά. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης έχουν ληφθεί υπόψη στη διαμόρφωση της νέας Στρατηγικής για Αντιμετώπιση των Εξαρτήσεων 2021- 2028 και του Σχεδίου Δράσης 2021- 2024. Για να δείτε την έκθεση της αξιολόγησης, πατήστε το σύνδεσμο.


Για πρόσβαση στο Σχέδιο Δράσης για Αντιμετώπιση της Εξάρτησης από Παράνομες Ουσίες και την Επιβλαβή Χρήση του Αλκοόλ 2017-2020, πατήστε το  σύνδεσμο.

Μπορείτε επίσης να δείτε την Αξιολόγηση του Σχεδίου Δράσης 2013-2016, πατώντας το σύνδεσμο.


Δημόσια Διαβούλευση Εθνική Στρατηγική για Αντιμετώπιση των Εξαρτήσεων 2021-2028

H Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου έχει προβεί στις κατάλληλες διαδικασίες για τη διαμόρφωση, µαζί µε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, της νέας ενιαίας Στρατηγικής που θα εμπερικλείει την αντιμετώπιση της εξάρτησης από νόμιμες και παράνομες ουσίες και την παθολογική ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια και θα καλύψει τα έτη 2021- 2028 καθώς και το Σχέδιο Δράσης που θα αφορά στην πρώτη τετραετία 2021- 2024. Σε αυτό το πλαίσιο έχει προβεί σε δημόσια διαβούλευση και σε κατ’ ιδίαν συναντήσεις με διάφορα Υπουργεία, Υπηρεσίες και φορείς.

Για να δείτε το προσχέδιο του Σχεδίου Δράσης ακολουθήστε το σύνδεσμο εδώ

Για να δείτε το προσχέδιο της Εθνικής Στρατηγικής ακολουθήστε στο σύνδεσμο εδώ.

Banner Title

Ρώτα την AAEK ανώνυμα