Εθνική Στρατηγική

Η ΑΑΕΚ συνιστά το ανώτατο συντονιστικό φορέα του κράτους για την χάραξη της εθνικής πολιτικής για την αντιμετώπιση της εξάρτησης και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της αυτών και σε συνεργασία με όλους τους εθνικούς κρατικούς και μη κρατικούς φορείς, είναι υπεύθυνη για το σχεδιασμό, την παρακολούθηση και τον έλεγχο της εφαρμογής της Εθνική Στρατηγικής για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων. Η Εθνική Στρατηγική αποτελεί το βασικό κείμενο πολιτικής για τις εξαρτήσεις και συντονίζει τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες της Κυπριακής Πολιτείας θέτοντας τις κατευθύνσεις πολιτικής και συντονίζοντας την υλοποίηση σε τοπικό αλλά και διεθνές επίπεδο, των προσπαθειών και πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση της χρήσης και εξάρτησης από νόμιμες και παράνομες ουσίες, καθώς και την παθολογική ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια.

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, η ΑΑΕΚ έχει συντονίσει μια έντονη και δημιουργική δημόσια διαβούλευση για διάστημα πέραν των τεσσάρων μηνών, στην οποία συμμετείχαν πέραν των 40 θεσμών και φορέων, Υπουργείων, Υπηρεσιών, Επιτρόπων, Κομμάτων, Οργανώσεων Νεολαίας, αλλά και ομάδες πολιτών, με στόχο τη διαμόρφωση της Εθνικής Στρατηγικής για την Αντιμετώπιση της Εξάρτησης 2021- 2028 και του Σχεδίου Δράσης 2021-2024. Τα σχόλια που λήφθηκαν κατά τη δημόσια διαβούλευση, κατά πλειοψηφία, έχουν ενσωματωθεί και συμπεριληφθεί στη Στρατηγική.

Τον Οκτώβριο του 2020 η Εθνική Στρατηγική 2021- 2028 έχει κατατεθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση.

Μπορείτε να δείτε την Εθνική Στρατηγική για Αντιμετώπιση των Εξαρτήσεων 2021- 2028 πατώντας εδώ και το Σχέδιο Δράσης 2021- 2024 πατώντας εδώ.


Περισσότερα για την Εθνική Στρατηγική 2013-2020 μπορείτε να δείτε εδώ.

Εξωτερική Αξιολόγηση της Εθνικής Στρατηγικής 2013- 2020

Μετά από το δημόσιο διαγωνισμό που προέβηκε η ΑΑΕΚ, το Trimbos Institute- Netherlands Institute of Mental Health and Addiction ανέλαβε την εξωτερική αξιολόγηση της Εθνικής Στρατηγικής 2013- 2020, η οποία λόγω της κατάστασης της πανδημίας COVID-19 διεξάχθηκε εξ' αποστάσεως, διαδικτυακά. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης έχουν ληφθεί υπόψη στη διαμόρφωση της νέας Εθνικής Στρατηγικής για Αντιμετώπιση των Εξαρτήσεων 2021- 2028. Για να δείτε την έκθεση της αξιολόγησης, πατήστε εδώ.Για πρόσβαση στο Σχέδιο Δράσης για Αντιμετώπιση της Εξάρτησης από Παράνομες Ουσίες και την Επιβλαβή Χρήση του Αλκοόλ 2017-2020, πατήστε το σύνδεσμο.

Μπορείτε επίσης να δείτε την Αξιολόγηση του Σχεδίου Δράσης 2013-2016, πατώντας το σύνδεσμο.


Για την Εθνική Στρατηγική 2009-2012, πατήστε εδώ.

Ρώτα την AAEK ανώνυμα

Οι εκδηλώσεις μας