Τμήμα Παρακολούθησης / ΕΚΤΕΠΝ

Το Τμήμα Παρακολούθησης/ΕΚΤΕΠΝ της ΑΑΕΚ αποτελεί το εθνικό σημείο επαφής του δικτύου Reitox του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθηση Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (EMCDDA).

Το Reitox είναι το ευρωπαϊκό δίκτυο πληροφόρησης για τα ναρκωτικά και την τοξικομανία. Το δίκτυο αποτελείται από εθνικά κέντρα παρακολούθησης ναρκωτικών ή «σημεία επαφής» στα κράτη μέλη της ΕΕ, στις υποψήφιες για ένταξη χώρες, στη Νορβηγία και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι φορείς αυτοί αποτελούν τον βασικό δίαυλο επικοινωνίας του Ευρωπαϊκού Κέντρου με τα κράτη μέλη. Στο πλαίσιο αυτό, τα κέντρα παρέχουν στο EMCDDA πληροφορίες για τα ναρκωτικά σε εθνικό επίπεδο, οι οποίες διαβιβάζονται προς ανάλυση σε επίπεδο ΕΕ, και διαδραματίζουν ρόλο «πρέσβη» του Ευρωπαϊκού Κέντρου σε κάθε χώρα.

Η κύρια αποστολή του Τμήματος Παρακολούθησης/ ΕΚΤΕΠΝ είναι:

  • Συλλογή, ανάλυση, μελέτη και αξιολόγηση στοιχείων, δεδομένων και πληροφοριών αναφορικά με την κατάσταση της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλων εξαρτητικών συμπεριφορών στην Κύπρο.
  • Παροχή στο Ευρωπαϊκό Κέντρο και εθνικούς φορείς έγκυρων, αξιόπιστων και συγρίσιμων στοιχείων αναφορικά με την κατάσταση της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών, αλλά και τρόπους αντιμετώπισης σε εθνικό επίπεδο
  • Παροχή πληροφοριών για τους υπευθύνους χάραξης πολιτικής, τους επιστήμονες και τους ερευνητές στον τομέα των ναρκωτικών, αλλά και για οποιονδήποτε αναζητά τα πλέον πρόσφατα ευρήματα σχετικά με τα ναρκωτικά στην Ευρώπη
  • Ενίσχυση του ρόλου της επιστημονικότητας και τεκμηρίωσης στις ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές σε θέματα εξαρτησιογόνων ουσιών
  • Ανταλλαγή γνώσεων και εμπειρογνωμοσύνης ανάμεσα στα κράτη μέλη

Μια συνολική παρουσίαση της κατάστασης του φαινομένου των εξαρτησιογόνων ουσιών στην Κύπρο, είναι διαθέσιμη στο σύνδεσμο εδώ.

Banner Title

Ρώτα την AAEK ανώνυμα