Διεθνής Συνεργασία

Μέσα στο πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας,  η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου έχει θεσμοθετημένη συνεργασία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, Συμβουλίου της Ευρώπης και Ηνωμένων Εθνών, όπου και εκπροσωπείται.

Οριζόντια Ομάδα Εργασίας για τα Ναρκωτικά

Μέσα στα πλαίσια της Ε.Ε., η ΑΑΕΚ εκπροσωπεί την Κυπριακή Δημοκρατία στην Οριζόντια Ομάδα Εργασίας για τα Ναρκωτικά του Συμβουλίου (Horizontal Working Party on Drugs), η οποία προωθεί και συντονίζει την υλοποίηση της Στρατηγικής και των Σχεδίων Δράσης της Ε.Ε. για τα Ναρκωτικά. Οι συναντήσεις της Ομάδας πραγματοποιούνται στις Βρυξέλλες, σε μηνιαία βάση ενώ παράλληλα στα πλαίσια της Ομάδας πραγματοποιούνται και οι διάλογοι της ΕΕ με τρίτες χώρες για το θέμα των ναρκωτικών.

Για περισσότερες πληροφορίες, ακολουθήστε το σύνδεσμο.


Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης των Ναρκωτικών και της Τοξικομανίας  (EMCDDA)

Ο ρόλος του ΕΚΠΝΤ είναι να παρέχει στην ΕΕ και στα κράτη μέλη της μια αντικειμενική συνολική εικόνα του προβλήματος των ναρκωτικών στην ΕΕ και αξιόπιστη τεκμηρίωση προς υποστήριξη της συζήτησης επί του θέματος αυτού. Σήμερα, παρέχει στους αρμόδιους χάραξης πολιτικής τεκμηριωμένα δεδομένα για τη σύνταξη νομοθεσίας και την κατάρτιση στρατηγικών για τα ναρκωτικά, ενώ επίσης στηρίζει τους επαγγελματίες και τους ερευνητές που εργάζονται στον συγκεκριμένο τομέα να στοχεύουν σε βέλτιστες πρακτικές και νέους τομείς έρευνας.

Η Κύπρος, δια μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΑΕΚ,  εκπροσωπείται και στο Διοικητικό Συμβούλιο του EMCDDA, το οποίο συνεδρίασε δύο φορές κατά το 2013 στη Λισσαβόνα.  

Για περισσότερες πληροφορίες, ακολουθήστε το σύνδεσμο.


Επιτροπή Εθνικής Πολιτικής και Δράσης για το Αλκοόλ

Η Επιτροπή Εθνικής Πολιτικής και Δράσης για το Αλκοόλ κατά το 2014 έχει επικεντρωθεί στο σχεδιασμό του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Δράσης για την περίοδο 2014-2017 «Action Plan on Youth Drinking and on Heavy Episodic Drinking (Binge Drinking)». Το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης αναμένεται να επικυρωθεί από τα κράτη μέλη της Επιτροπής τον Οκτωβρίου του 2014, και η εφαρμογή του θα συζητηθεί περεταίρω στην συνάντηση Υψηλού Επιπέδου που θα πραγματοποιηθεί τον Ιανουάριο του 2015.

Οι κύριοι στόχοι του Σχεδίου Δράσης είναι η προώθηση θεμάτων που αφορούν στην επιβλαβή χρήση αλκοόλ ανάμεσα στους νέους και τη βαριά επεισοδιακή κατανάλωση, με απώτερο στόχο την ενίσχυση του στόχου της Στρατηγικής για μείωση των αρνητικών συνεπειών που σχετίζονται με το αλκοόλ. Αυτά τα δύο σημεία εστίασης αντιπροσωπεύουν κοινές ανησυχίες όλων των κρατών μελών, αφού μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην αντιμετώπιση της επιβλαβούς κατανάλωσης και των μακροπρόθεσμων συνεπειών της. Το Σχέδιο Δράσης εστιάζει σε έξι συγκεκριμένους τομείς δράσης, εξασφαλίζοντας ότι θα ληφθούν σωστές και συγκεκριμένες ενέργειες για αντιμετώπιση σοβαρών προκλήσεων και στήριξη των κύριων στόχων της στρατηγικής.

Οι έξι περιοχές δράσης είναι οι εξής:

  • Μείωση της βαριάς επεισοδιακής κατανάλωσης (binge drinking)
  • Μείωση της προσβασιμότητας και διαθεσιμότητας αλκοολούχων ποτών ανάμεσα στους νέους
  • Μείωση της έκθεσης των νέων στο μάρκετινγκ και στη διαφήμιση του αλκοόλ 
  • Μείωση της βλάβης του αλκοόλ στην εγκυμοσύνη
  • Διασφάλιση υγιούς και ασφαλούς περιβάλλοντος για τους νέους
  • Ενίσχυση της παρακολούθησης του φαινομένου και αύξηση του αριθμού ερευνών

Κοινή Δράση για τη Μείωση των Κινδύνων που σχετίζονται με το Αλκοόλ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα Κράτη Μέλη της ΕΕ αναγνώρισαν την ανάγκη για προώθηση κοινών προτεραιοτήτων σε συνάρτηση με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για το Αλκοόλ. Κατά συνέπεια  μέσα στα πλαίσια του Προγράμματος Υγείας του 2013  προτάθηκε Κοινή Δράση με στόχο την διεύρυνση των εργασιών της Επιτροπής Εθνικής Πολιτικής και Δράσης για το Αλκοόλ και την ενεργή εμπλοκή όλων των κρατών μελών. Η Κοινή Δράση ολοκληρώθηκε  τον Δεκέμβριο του 2016.

Η Κοινή Δράση για την Μείωση των Κινδύνων που σχετίζονται με το Αλκοόλ (RARHA) εστιάζει στις κύριες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για το Αλκοόλ, η οποία έχει σαν κύριο στόχο την μείωση της επιβλαβούς κατανάλωσης αλκοόλ ανάμεσα στους εφήβους, στους νέους και στους ενήλικες. Η Κοινή Δράση δημιουργήθηκε μέσα στα πλαίσια του 20oυ Ευρωπαϊκού Προγράμματος Υγείας 2008-2013, στοχεύοντας κυρίως στην κινητοποίηση των αρμοδίων αρχών για την υγεία των κρατών μελών, σε ένα θέμα που έχει σαφή προστιθεμένη αξία για την Ευρώπη.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

Ομάδα Πομπιντού (Pompidou Group)

Η Ομάδα Πομπιντού λειτουργεί στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης από το 1971 και στην παρούσα φάση απαρτίζεται από 35 κράτη μέλη. Στόχος της Ομάδας είναι να συνεισφέρει στην ανάπτυξη μιας πολυτομεακής, καινοτόμου και αποτελεσματικής πολιτικής για θέματα ναρκωτικών, βασισμένης σε επιστημονικά δεδομένα και να προωθεί την ανταλλαγή γνώσης μεταξύ των πτυχών της πολιτικής, της πρακτικής και της επιστήμης, εστιάζοντας την προσοχή της στην τοπική εφαρμογή των προγραμμάτων.

Η ΑΑΕΚ εκπροσωπεί την Κυπριακή Δημοκρατία στις συναντήσεις Μόνιμων Αντιπροσώπων και του Μεσογειακού Δικτύου (MEDNET). Επιπρόσθετα, συνεργάτες της ΑΑΕΚ από διάφορες υπηρεσίες συμμετέχουν στις ομάδες εργασίας που λειτουργούν στα πλαίσια της Ομάδας Πομπιντού. 

Για περισσότερες πληροφορίες, ακολουθήστε το σύνδεσμο.

Συμμετοχή στη Σύνοδο των Ηνωμένων Εθνών

H Επιτροπή Ναρκωτικών Ουσιών (Commission on Narcotic Drugs) αποτελεί το κεντρικό σώμα χάραξης  πολιτικής για τα ναρκωτικά του ΟΗΕ. Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη να αναλύει την κατάσταση ελέγχου των  παράνομων ουσιών εξάρτησης σε διεθνές επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη τα αλληλένδετα θέματα της  πρόληψης της χρήσης, της θεραπείας και κοινωνικής επανένταξης των χρηστών και της προσφοράς και της διακίνησης παράνομων ουσιών. Αναλαμβάνει δράση μέσω ψηφισμάτων και αποφάσεων και παρακολουθεί την εφαρμογή των τριών βασικών διεθνών συμβάσεων του 1961, 1971 και 1988.

Για περισσότερες πληροφορίες, ακολουθήστε το σύνδεσμο.


Ειδική Σύνοδος στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά (UnitedNations General Assembly Special Session on Drugs- UNGASS)

Η Γενική Συνέλευση είναι το κατεξοχήν  όργανο χάραξης πολιτικής των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), και η μόνη στην οποία όλα τα 193 κράτη μέλη του ΟΗΕ έχουν ίση εκπροσώπηση. Έπειτα από αίτημα των κρατών μελών, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ προγραμματίζει Ειδική Σύνοδο (UNGASS) για συγκεκριμένα θέματα. Η πρώτη Ειδική Σύνοδος για τα ναρκωτικά πραγματοποιήθηκε το 1998, κατά την οποία τα κράτη μέλη συμφώνησαν σε μια Πολιτική Δήλωση αναφορικά με τον έλεγχο των ναρκωτικών σε διεθνές επίπεδο. Δέκα χρόνια αργότερα, τα κράτη μέλη συναντήθηκαν στη Βιέννη για να συζητήσουν την πρόοδο που σημειώθηκε και να συμφωνήσουν σε μια νέα Πολιτική Διακήρυξη και το Σχέδιο Δράσης για τη Διεθνή Συνεργασία προς μια ολοκληρωμένη και ισόρροπη στρατηγική για την αντιμετώπιση του διεθνούς προβλήματος των ναρκωτικών.

Τον Μάρτιο του 2014, η Επιτροπή για Ναρκωτικές Ουσίες (Commission on Narcotic Drugs- CND) διεξήγαγε τη Σύνοδο Υψηλού Επιπέδου για την πρόοδο που σημειώθηκε στην εφαρμογή της Πολιτικής Διακήρυξης και του Σχεδίου Δράσης, τα αποτελέσματα της οποίας περιλαμβάνονται στην Κοινή Υπουργική Δήλωση που εκδόθηκε με το πέρας της Συνόδου. Τα κράτη μέλη εντόπισαν τα επιτεύγματα, τις προκλήσεις και τις προτεραιότητες για περαιτέρω δράση μέχρι την ημερομηνία-στόχο του 2019.


Ειδική Σύνοδος για τα Ναρκωτικά (UNGASS) 2016

Η επόμενη Ειδική Σύνοδος για τα Ναρκωτικά (UNGASS) προγραμματίζεται για το 2019, όπως ορίζεται στην  Πολιτική Διακήρυξη και το Σχέδιο Δράσης του 2009. Ωστόσο, τον Σεπτέμβριο του 2012, οι Πρόεδροι της Κολομβίας, της Γουατεμάλα και του Μεξικό ζήτησαν από τον ΟΗΕ να φιλοξενήσει μια διεθνή διάσκεψη για τη μεταρρύθμιση της πολιτικής για τα ναρκωτικά. Στη συνέχεια, με ψήφισμα που κατατέθηκε στην Επιτροπή Ναρκωτικών Ουσιών από το Μεξικό, το οποίο υποστηρίκτηκε από 95 άλλες χώρες, αποφασίστηκε όπως προωθήθει αυτή η Ειδική Σύνοδος κορυφής για τα ναρκωτικά το 2016.

Στις 19-21 Απριλίου 2016 πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη, η Ειδική Σύνοδος για τα ναρκωτικά (UNGASS 2016), η οποία αποτέλεσε σημαντικό ορόσημο για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί στο έγγραφο πολιτικής του 2009: «Πολιτική Διακήρυξη και το Σχέδιο Δράσης για τη Διεθνή Συνεργασία προς την κατεύθυνση μιας ολοκληρωμένης και ισόρροπης στρατηγικής για την αντιμετώπιση του διεθνούς προβλήματος των ναρκωτικών».

Η κυπριακή αντιπροσωπεία αποτελείτο από τον Υπουργό Υγείας, ως επικεφαλής, τον Πρόεδρο της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου, το Γενικό Πρόξενο και την Ακόλουθο της ΜΑΝΥ.

Πιο κάτω μπορείτε να δείτε τα πιο σημαντικά έγγραφα που σχετίζονται με την Ειδική Σύνοδο του 2016:

Εγγραφο “Our joint commitment to effectively addressing and countering the world drug problem”.

Επεξήγηση Θέσης ΕΕ επί του εγγράφου “Our joint commitment to effectively addressing and countering the world drug problem”.

Τοποθέτηση του Υπουργού Υγείας κατά τη διάρκεια της Ολομέλειας.

Τοποθέτηση του Υπουργού Υγείας κατά τη διάρκεια της Στρογγυλής Τραπέζης για θέματα μείωσης της ζήτησης.

Ανακοίνωση Τύπου της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου.

Μπορείτε επίσης να επισκεφθείτε την ειδική ιστοσελίδα.

Banner Title

Ρώτα την AAEK ανώνυμα