Δείκτης Προβληματικής Χρήσης

Η προβληματική χρήση, βάσει του ορισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου, ορίζεται ως η  «ενδοφλέβια χρήση ναρκωτικών ή/ και μακροχρόνια/ συστηματική χρήση οπιούχων, κοκαΐνης ή/ και αμφεταμινών» (ΕΚΤΕΠΝ 2005).

Ο σκοπός εκτίμησης του δείκτη είναι ο υπολογισμός του συνολικού αριθμού των προβληματικών χρηστών. Καταβάλλεται δηλαδή προσπάθεια να εκτιμηθεί ο «κρυμμένος» πληθυσμός των χρηστών που δεν καταγράφεται από τις υφιστάμενες υπηρεσίες (π.χ. θεραπεία, Αστυνομία, κλπ.)

Η εκτίμηση του πραγματικού αριθμού των προβληματικών χρηστών είναι μέγιστης σημασίας, γιατί μόνο με αυτό τον τρόπο μπορεί να αξιολογηθεί και να τεκμηριωθεί η διαθεσιμότητα των υφιστάμενων δομών που προσφέρουν βοήθεια σε χρήστες ναρκωτικών και να γίνει σωστός σχεδιασμός ενεργειών ο οποίος θα ανταποκρίνεται στις  ανάγκες του υπό μελέτη πληθυσμού. Επιπρόσθετα, οι πληροφορίες για την έκταση της προβληματικής χρήσης προσφέρουν αντικειμενικά δεδομένα για τη εκτίμηση του κοινωνικού κόστους από τη χρήση ουσιών εξάρτησης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το δείκτη ακολουθήστε τον σύνδεσμο.

Για στατιστικά στοιχεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο ακολουθήστε τον σύνδεσμο.

Banner Title

Ρώτα την AAEK ανώνυμα