Νομοθεσία για τα Ναρκωτικά

Μετονομασία του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου ΑΣΚ σε Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτησεων Κύπρου, Νόμος του 2017

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΝΑΡΚΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΑΡΧΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ (ΑΡΧΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2017   

Ο περί Προλήψεως της Χρήσης και Διάδοσης Ναρκωτικών και Άλλων Εξαρτησιογόνων Ουσιών (Ίδρυση Αντιναρκωτικού Συμβουλίου και Ταμείου) Νόμος του 2000 (Ν. 128(Ι)/2000), Τροποποιητικοί Νόμοι Ν. 142(Ι)/2002 (Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά – ΕΚΤΕΠΝ Κύπρου), Ν.22(1)/2004, Ν.44(1)/2008, Ν.66(1)2010
Ο περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόμος του 1977 (Ν. 29/77) Τροποποιητικοί Νόμοι: 67/83, 20(Ι)/92, 5(Ι)/2000, 41(Ι)/2001, 91(Ι)/2003, 146(Ι)/2005, 149/2009, 45/2010, 246/2011.
Ο περί Περίθαλψης και Μεταχείρισης Τοξικομανών Νόμος του 1992 (Ν. 57(Ι)/1992)
Ο περί Καταστολής του Εγκλήματος (Ελεγχόμενη Παράδοση και Άλλες Ειδικές Διατάξεις) Νόμος του 1995 (Ν. 3(Ι)/1995) Τροποποιητικός Νόμος: 34(Ι)/1998
Ο περί της Προστασίας Ανήλικων Τέκνων Καταδικασθεισών ή Ύποπτων Μητέρων Νόμος του 2005 (Ν. 33(Ι)/2005)
Ο περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμος του 2007 (Ν. 188(Ι)/2007) Έκδοση του Γραφείου Επιτρόπου Νομοθεσίας
Περί Θεραπείας Κατηγορούμενων και Καταδικασθέντων Χρηστών ή Ουσιοεξαρτημένων Νόμος του 2016

Άλλες σχετικές Εθνικές Νομοθεσίες

Ο περί της Κατοχύρωσης και Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ασθενών Νόμος του 2004 (Ν.1(Ι)/2005)
Ο περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) Νόμος του 2002 (Ν. 75(Ι)/2002) Τροποποιητικοί Νόμοι: 40(Ι)/2003, 37(Ι)/2004, 14(Ι)/2008