Ευρωπαϊκό Κέντρο και Επιδημιολογικοί Δείκτες Παρακολούθησης

 

 

Η κατανόηση της φύσης και της έκτασης του προβλήματος των    παράνομων ουσιών εξάρτησης είναι βασική προϋπόθεση για την  αποτελεσματική χάραξη πολιτικής και για την ανάληψη δράσεων.  

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και  Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ),  έχει θέσει ως προτεραιότητα την παρακολούθηση κύριων επιδημιολογικών και άλλων δεικτών που προσφέρουν στα κράτη μέλη  «μια κοινή βάση» για να ερμηνεύουν το φαινόμενο των ναρκωτικών. Στην Κύπρο, τον εθνικό φορέα του Ευρωπαϊκού Κέντρου αποτελεί το ΑΣΚ μέσω του Τμήματος Παρακολούθησης και συγκεκριμένα, το ΕΚΤΕΠΝ.

Το ΕΚΠΝΤ ιδρύθηκε το 1993, έχει έδρα στη Λισσαβόνα και αποτελεί έναν από τους αποκεντρωμένους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ρόλος του είναι να παρέχει στην Ε.Ε και στα κράτη μέλη της, μια ολοκληρωμένη και αντικειμενική εικόνα του φαινομένου των παράνομων ουσιών εξάρτησης, καθώς και μια αξιόπιστη τεκμηρίωση επι του θέματος αυτού. Επιπρόσθετα, παρέχει στους αρμόδιους χάραξης πολιτικής τεκμηριωμένα στοιχεία για τη σύνταξη νομοθεσίας και τη δημιουργία στρατηγικών για τα ναρκωτικά, ενώ επίσης βοηθά τους επαγγελματίες και τους ερευνητές που εργάζονται στο συγκεκριμένο τομέα να στοχεύσουν σε βέλτιστες πρακτικές και νέους τομείς έρυνας.

Ευρωπαϊκά στοιχεία και δεδομένα, για το 2016 είναι διαθέσιμα στο Statistical Bulletin του ΕΚΠΝΤ.

Δείκτης Αίτησης Θεραπείας
Δείκτης Επικράτησης της Χρήσης στο Γενικό και Μαθητικό Πληθυσμό
Δείκτης Προβληματικής Χρήσης
Δείκτης επικράτησης μολυσματικών ασθενειών ανάμεσα σε ενδοφλέβιους χρήστες ναρκωτικών
Δείκτης θανάτων σχετιζόμενων με τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών και θνησιμότητας