18.12.2017, 10:22

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου (ΑΑΕΚ), νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ενδιαφέρεται να ενοικιάσει κτίριο στη Λευκωσία για σκοπούς στέγασής του, με ενδεχόμενο ενοικιαγοράς. Ως εκ τούτου, ζητά την υποβολή Δήλωσης Ενδιαφέροντος από νομικά ή φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν προς ενοικίαση (και ενδεχομένως ενοικιαγορά) κτίριο στη Λευκωσία, το οποίο να πληροί τα γενικά και τεχνικά χαρακτηριστικά, τα οποία περιγράφονται λεπτομερώς κατωτέρω, για τη στέγαση της ΑΑΕΚ, για περίοδο πέντε (5) χρόνων, με δικαίωμα ανανέωσης για χρονικό διάστημα που θα καθοριστεί από την ΑΑΕΚ.Το κτίριο θα πρέπει να είναι έτοιμο για παράδοση το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης, προς τον ιδιοκτήτη του επιλεγέντος κτιρίου, της απόφασης του ΑΑΕΚ για ενοικίαση του κτιρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθήστε το σύνδεσμο πιο κάτω και για τον πίνακα εμβαδών του κτιρίου εδώ.

Τελευταία μέρα υποβολής δήλωσης ενδιαφέροντος:   Τετάρτη, 31 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 12:00. Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 22442974 (κος Νεόφυτος Νεοφύτου) σε ώρες εργασίας της Δημόσιας Υπηρεσίας.